Poslanje i ciljevi

Ciljevi i zadaci Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a jesu unapređivanje suradnje, poticanje međusobne pomoći i razmjene informacija između članova a posebno:

 • podržavanje i promicanje ciljeva i svrhe ICOM-a među muzejskim stručnjacima i muzejima u Republici Hrvatskoj, te doprinos ostvarivanju programa ICOM-a u Hrvatskoj,
 • promicanje članstva ICOM-a među muzejskim stručnjacima i muzejima u Hrvatskoj,
 • održavanje komunikacije između ICOM-a i njegovih članova u Hrvatskoj,
 • osiguravanje provođenja i zaštite ICOM-ovih interesa u Hrvatskoj i zastupanje interesa članova u sjedištu ICOM-a,
 • suradnja s međunarodnim komitetima ICOM-a i s međunarodnim organizacijama koje imaju veze s muzejskom strukom i muzejskim ustanovama.

Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a je forum muzejskih stručnjaka koji omogućava otvoreni i demokratski pristup muzejskom profesionalizmu, brine se o obavještavanju svojih članova, o njihovom sudjelovanju u radu ICOM-a i pružanju pomoći koja im je potrebna u obavljanju muzejske djelatnosti.

Svrha i djelatnost Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a, kao osnovnog dijela ICOM-a, je da unapređuje, zastupa štiti interese svojih članova, svih muzeja i muzejske djelatnosti u Republici Hrvatskoj a naročito da:

 • organizira stručne sastanke muzejskih stručnjaka i ICOM-ovih komiteta čiji je rad u interesu muzejske djelatnosti u Hrvatskoj,
 • podupire sve oblike stručnog usavršavanja svojih članova, međunarodnu razmjenu i gostovanja muzejskih stručnjaka,
 • ostvaruje ciljeve i zadatke Nacionalnog komiteta iz članka 2. Statuta,
 • podupire i promiče ciljeve i preporuke ICOM-a među muzejskim stručnjacima i muzejima u Republici Hrvatskoj,
 • obavlja izdavanje stručnih publikacija i promidžbenih materijala kao i drugu muzejsku izdavačku djelatnost,
 • potiče muzejske djelatnike i muzeje u Republici Hrvatskoj na učlanjenje u ICOM,
 • surađuje s međunarodnim komitetima ICOM-a i drugim nacionalnim komitetima kao i s međunarodnim organizacijama koje ostvaruju muzejsku djelatnost.

Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a poduzima sve potrebne korake na uspostavljanju i održavanju konzultativnih i suradničkih odnosa s UNESCO-om.

Isto tako Hrvatski nacionalni komitet ICOM-a uspostavljat će radne odnose s drugim međunarodnim organizacijama kada to bude smatrao prikladnim.